Truyền Thông

Các hình ảnh từ Gala Hà Nội

Các hình ảnh từ Gala TP. Hồ Chí Minh

Video

https://www.youtube.com/watch?v=5VuJIcx0GHY

 

https://www.youtube.com/watch?v=qV49sDTj1bk

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8wuzPFs3zI